Regulamin dla Partnerów

REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU OTOPRZYGODA.PL
DLA PARTNERÓW

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.otoprzygoda.pl Partnerzy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych.
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Umieszczanie ogłoszeń na stronie Serwisu Otoprzygoda.pl
 8. Zasady sprzedaży Usług
 9. Odpowiedzialność Serwisu Otoprzygoda.pl
 10. Działalność, dostępność i funkcje Serwisu
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Modyfikacja Regulaminu
 13. Załączniki

 

 1. Postanowienia ogólne.
  1.1. Serwis internetowy Otoprzygoda.pl działający pod adresem www.otoprzygoda.pl prowadzony jest przez Otoprzygoda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Kilińskiego 5, Mielec 39-300, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709152, NIP: 8172185768, adres e-mail: info@otoprzygoda.pl
  1.2. Serwis Otoprzygoda.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  1.3. Regulamin określa zasady świadczenia przez Otoprzygoda na rzecz Partnerów, usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich ogłoszeń w Serwisie Otoprzygoda.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu Otoprzygoda.pl
  1.4. Korzystanie z Serwisu Otoprzygoda.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Partner, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. komputer z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  e. W razie wyrażenia przez Partnera zgodny na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie właściwe do otwierania plików w fomracie PDF, np. Adobe AcrobatReader.
  f. Smartfon do odczytu kodu QR
 2. Definicje
  2.1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  a. Otoprzygoda - Otoprzygoda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Kilińskiego 5, Mielec 39-300, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709152, NIP: 8172185768.
  b. Serwis Otoprzygoda.pl – prowadzony przez Otoprzygoda serwis on-line, dostępny pod adresem internetowym www.otoprzygoda.pl, w ramach którego publikowane są Oferty Partnerów dostępne dla Użytkowników zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych.
  c. Regulamin – niniejszy dokument.
  d. Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania), który korzysta z Serwisu Otoprzygoda.pl oraz spełnia i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej postanowienia dotyczące Użytkowników stosuje się zarówno wobec Użytkowników, którzy dokonali rejestracji jak i wobec Użytkowników niezarejestrowanych.
  e. Partner – niezwiązana z Otoprzygoda osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadzaca działalność gospodarczą lub osoby prawne, publikująca za pośrednictwem Serwisu Otoprzygoda.pl oferty sprzedaży usług (Oferta Partnera).
  f. Konto - prowadzony dla Użytkownika lub Partnera przez Otoprzygoda pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika lub Partnera oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl
  g. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
  h. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych używany do dokonania autoryzacji (identyfikacji Partnera/Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Partnera/Użytkownika podczas procesu Rejestracji Konta lub ustalany i przekazywany jako informacja poufna do wyłącznej wiadomości Partnera/Użytkownika przez system teleinformatyczny.
  i. Oferta Partnera (ogłoszenie) – propozycja zawarcia umowy sprzedaży z Klientem Usługi na warunkach określonych przez Sprzedającego (Partnera), w szczególności zawierających cenę i opis oferowanej Usługi, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl.
  j. Usługa - usługa oferowana Użytkownikowi do sprzedaży przez Partnera, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie Partnera i Regulaminie.
  k. Przygoda – instrument w formie fizycznej lub elektronicznej (voucher), oznaczony unikalnym kodem QR oraz unikalnym kodem zabezpieczającym, potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, który jest podstawą i zobowiązaniem do wykonania Usługi przez Partnera, na warunkach opisanych w Ofercie Partnera i w Regulaminie.
  l. Transakcja – procedura zawierania i wykonywania umów sprzedaży Usługi pomiędzy Użytkownikami a Partnerami w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl
  m. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  n. Cennik – zestawienie ustalanych przez Otoprzygoda opłat dla Partnerów, za usługi świadczone w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl, Cennik stanowi załącznik do Regulaminu.
  o. Subkonto – to konto powiązane z kontem głównym Partnera, posiadające odrębny login i hasło, dostęp do skanera kodów QR oraz ustalonej puli Usług do wykonania. Subkonta dedykowane są dla firm i organizacji zatrudniających pracowników, posiadających wspólników itp., oraz zorganizowanych ośrodków szkoleniowych.
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych.
  3.1. Otoprzygoda umożliwia za pośrednictwem Serwisu Otoprzygoda.pl korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a. prowadzenie Konta.
  b. korzystanie z Newslettera.
  3.2. Świadczenie Usług na rzecz Partnerów i Użytkowników w Serwisie Otoprzygoda.pl odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3.3. Otoprzygoda ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu Otoprzygoda.pl treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu Otoprzygoda.pl i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych.
  4.1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w ust. 3.1. Regulaminu przez Otoprzygoda jest nieodpłatne.
  4.2. Prowadzenie konta
  a. korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego
  b. możliwość zarejestrowania konta Partnera posiadają:
  osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  osoby prawne,
  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania,
  c. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Otoprzygoda.pl zawarta jest na czas nieoznaczony.
  d. Partner ma możliwość stworzenia subkonta poprzez dodanie w Panelu Partnera jego danych.
  e. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Partnera następujących danych:
  • Imię i nazwisko/nazwa,
  • Adres zamieszkania/siedziba
  • PESEL/NIP
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Informacji czy jest płatnikiem VAT
  f. W trakcie rejestracji Partner może wyrazić również zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera).
  g. Otoprzygoda weryfikuje dane Partnerów oraz posiadane przez nich uprawnienia/licencje w oparciu o przesłane przez Partnera skany lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego posiadane przez Partnera oraz jego Subkont uprawnienia/licencje. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych wprowadzonych przez Partnera w formularzu rejestracji z treścią udostępnionych dokumentów, Partner zostanie wezwany do skorygowania podanych danych. W przypadku braku korekty wprowadzonych danych, weryfikacja nie zostanie ukończona, zaś dokumenty przesłane przez Partnera oraz dane wprowadzone w formularzu zostaną usunięte. Wezwanie do korekty przesłane zostanie na adres mailowy Partnera wskazany w trakcie rejestracji.
  Partner zobowiązany jest do potwierdzenia podania prawidłowego numeru rachunku bankowego poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego na rachunek Otoprzygoda w kwocie 1zł, które to środki zostaną mu zwrócone w terminie 3 dni roboczych od ich zaksięgowania na rachunku Otoprzygoda. Dane Partnera podane w trakcie rejestracji muszą być zgodne z danymi właściciela rachunku bankowego.
  h. Partner zostanie poinformowany drogą mailową, na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta, o pozytywnie zakończonej weryfikacji danych osobowych. Pozytywnie zakończona rejestracja upoważnia Partnera do publikowania ofert w Serwisie Otoprzygoda.pl
  i.Partner jest zobowiązany chronić swoja dane logowania tak by nie pozostały one w sposób niezamierzony udostępnione osobą trzecim. W przypadku niezamierzonego lub niedozwolonego pozyskania danych logowania przez osoby trzecie Partner powinien niezwłocznie poinformować sweris otoprzygoda.pl o zaistniałej sytuacji. Serwis otoprzygoda.pl po otrzymaniu informacji od Partnera o pozyskaniu danych logowania przez osoby trzecie na jego prośbę zablokuje konto Partnera.
  j. Konto Partnera zawiera dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W razie zmiany którychkolwiek z podanych danych Partner ma obowiązek ich aktualizacji. Zabronione jest podawanie danych nieaktualnych, niepełnych lub nieprawdziwych. Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji „Moje konto”, Partner może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji sprzedaży Przygody nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. W przypadku zmiany przez Partnera numeru rachunku bankowego wymagane jest ponowne wykonanie przelewu weryfikacyjnego zgodnie z ust. 4.2.g Regulaminu.
  k. Konto jest niezbywalne.
  4.3. Newsletter
  a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  b. korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Otoprzygoda.pl adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięciu „plus” oraz otawarciu linka aktywacyjnego otrzymanego w wiadomości e-mail.
  c. Partner ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rozwiązania umowy (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Otoprzygoda za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@otoprzygoda.pl
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  5.1. Partner może każdym czasie bez podawania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych z Otoprzygoda.
  5.2. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wybranie opcji „usuń konto” w zakładce Konto Partnera.
  5.3. Otoprzygoda może rozwiązać z Partnerem umowę o świadczenie usług elektronicznych za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
  5.4. Otoprzygoda może rozwiązać z Partnerem umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszenia przez Partnera Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów. Wypowiedzenie winno zostać przesłane e-mailem na adres wskazany przez Partnera w trakcie Rejestracji.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego.
  6. 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Otoprzygoda:
  a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Otoprzygoda Partner może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@otoprzygoda.pl.
  b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Otoprzygoda.
  c. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  d. Odpowiedź Otoprzygoda w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Partnera podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Umieszczanie ogłoszeń na stronie Serwisu Otoprzygoda.pl
  7.1. Umieszczenie ogłoszenia jest możliwe po rejestracji Konta przez Partnera i pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 4 .
  7.2. Umieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne.
  7.3. Ogłoszenie w Serwisie Otoprzygoda.pl umieszcza Partner, który samodzielnie ustala jego treść. Umieszczenie ogłoszenia następuje za pomocą narzędzia edytorskiego w Panelu Partnera.
  7.4. Ogłoszenie ma dotyczyć ściśle określonej i skonkretyzowanej usługi, z podaniem miejsca, ceny i opisu usługi. W treści ogłoszenia Partner nie może umieszczać danych umożliwiających Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Partnerem.
  7.5 Partner może umieszczać Oferty, które wykonywane będą przez jego Subkonta, jedynie w przypadku ich wcześniejszego zgłoszenia do Otoprzygody, oraz potwierdzenia ich uprawnień.
  7.5. Partner nie może umieszczać jednocześnie kilku takich samych ogłoszeń, tożsamych co do miejsca i czasu.
  7.6. Użytkownik zgłoszony przez Partnera jako jego Subkonto nie może wystawiać równolegle tożsamych ofert na innym koncie bez zgody Partnera,
  7.7. Ogłoszenie powinno wskazywać na rzeczywistą cenę brutto, podaną w złotych polskich.
  7.8. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń nie związanych z tematyką Serwisu Otoprzygoda.pl
  7.9. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym. Ogłoszenie musi odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży usługi za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.
  7.10. Partnerzy zobowiązują się do nieoferowania Usług, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, jak również których oferowanie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
  7.11. Otoprzygoda ma prawo sprawdzać wystawione oferty oraz je zablokować, jeśli są niezgodne z zasadami działania Serwisu otoprzygoda.pl. Partner zostanie poinformowany o przyczynach zablokowania wystawionej oferty za pośrednictwem serwisu po zalogowaniu lub mailowo.
 8. Zasady sprzedaży Usług
  8.1. Ogólne warunki sprzedaży usług
  a. Użytkownik po zapoznaniu się z Ofertą Partnera, wybierając opcję „kupuję”, składa wiążącą ofertę kupna usługi na warunkach określonych w Ofercie Partnera.
  b. Po wybraniu opcji "kupuję", każda z wybranych Usług trafia do Plecaka (koszyka). Przed dokonaniem płatności Użytkownik może usunąć dowolne pozycje z Plecaka (koszyka). Za wszystkie pozycje z Plecaka (koszyka) Użytkownik dokonuje jednej płatności w kwocie będącej sumą cen wszystkich Usług, co do których Użytkownik złożył ofertę kupna. Z chwilą dokonania płatności Użytkownik zawiera umowę z Partnerem oferującym daną Usługę o treści i na warunkach wskazanych w Ofercie Partnera. W przypadku, kiedy płatność nie dochodzi do skutku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Usługi.
  c. Płatność za usługę przekazywana jest na rachunek bankowy Otoprzygoda.pl o numerze 30 1140 2004 0000 3102 7763 8800 mbank
  d. Płatności dokonywane są za pomocą systemu płatności: Tpay.com
  System płatności Tpay.com należy do spółki
  Krajowy Integrator Płatności S.A.
  ul. Św. Marcin 73/6
  61-808 Poznań
  NIP: 7773061579
  REGON: 300878437
  KRS: 0000412357
  Kapitał zakładowy:
  5.494.980 PLN
  wpłacony w całości.

  e. W każdym z przypadków określonych w powyższym punkcie, płatność dokonywana przez Użytkownika, świadczona jest wyłącznie na rzecz Partnera oferującego Usługę, niezależnie do czyich rąk spełniane jest świadczenie. W powyższym zakresie upoważnionym przez Partnera i Otoprzygoda podmiotem do odbioru świadczeń Użytkowników jest także operator płatności elektronicznych, którego usługi udostępniane są w Serwisie. Operator ten w każdym wypadku będzie wykonywał działalność na podstawie obowiązujących przepisów i decyzji w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.
  f. Po skutecznym zawarciu umowy i uiszczeniu płatności Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany podczas Rejestracji lub podczas dokonywania zakupu bez logowania, informację na temat sposobu uzyskania Przygody. Przygoda jest wyłączną podstawą do skorzystania z Usługi. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania/okazania Przygody z ważnym kodem QR oraz kodem zabezpieczającym, który Partner (przedstawiciel Partnera) sczytuje poprzez dedykowaną aplikację bądź wpisuje w wyznaczone pole w panelu Partnera. Przygoda z ważnym kodem QR może okazana być w formie papierowej lub elektronicznej umożliwiającej prawidłowe sczytanie kodu QR.
  g. Po skutecznym zawarciu umowy i uiszczeniu płatności przez Użytkownika Otoprzygoda niezwłocznie informuje Partnera o fakcie zawarcia umowy, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Partnera podany w formularzu rejestracji oraz umieszczeniu jej w Panelu Partnera.
  h. Przygoda zaopatrzona jest w unikalny kod QR przypisany danej transakcji. Termin realizacji Przygody Klient uzgadnia telefonicznie z Partnerem. Użytkownik jest zobowiązany do realizacji zakupionej Usługi w czasie określonym przez Partnera, który jest podany w Ofercie Partnera. Ważność zakupionej Przygody upływa w terminie 12 miesięcy od dnia zakupu, chyba że Partner zaznaczy, że Przygoda jest jednorazowa do wykorzystania tylko w określonym terminie, wówczas 12 miesięczny termin nie obowiązuje. Jeśli Parter nie zaznaczy opcji jednorazowej Przygody ma obowiązek realizacji Przygody w okresie 12 miesięcy w terminie ustalonym z Użytkownikiem. Po upływie określonego czasu Przygoda traci ważność.
  i. Przygoda jest realizowana przez Partnera po okazaniu Przygody z ważnym kodem QR przez jego okaziciela. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie Przygody jest zabronione.
  8. 2. Opłaty i prowizje
  a. Umieszczenie ogłoszenia na stronie Serwisu Otoprzygoda.pl jest bezpłatne.
  b. Partner zobowiązany jest wystawić ofertę za nie mniej niż 6 zł, przy czym w takim przypadku prowizja wynosi 100%, oraz stanowi ona najniższa opłatę prowizyjną,
  c. Partner obciążany jest prowizją od Sprzedaży Usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem (załącznik do Regulaminu).
  d. Kwota z tytułu Sprzedaży Usługi/Usług pozostała po odliczeniu prowizji, o której mowa w
  ust. 8.2.b Regulaminu, zostanie przekazana na rachunek bankowy Partnera po wykonaniu Usługi/Usług. Przelew za wykonaną Usługę/Usługi będzie realizowany każdego 15 oraz ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeśli któryś z tych dni wypada w dzień wolny od pracy lub świąteczny to pieniądze wypłacone zostaną w najbliższy dzień roboczy po tym dniu.
  e. Partner nie może domagać się przelewu środków z tytułu Sprzedaży Usługi przed dniem wykonania Usługi.
  f. Po zakupie Usługi przez Użytkownika i zaksięgowaniu płatności, środki są przechowywane na koncie Otoprzygoda do czasu realizacji Usługi. Z tytułu pobranej prowizji Otoprzygoda w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca wystawi na rzecz Partnera fakturę VAT w formie kompensaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Kwota należna z tytułu wystawionej faktury pobierana jest automatycznie w momencie zakupu jej przez Klienta. Partner nie wykonuje żadnych przelewów z tytułu wystawionej faktury.
  g. W przypadku wygaśnięcia ważności vouchera i braku realizacji usługi Partner może ubiegać się o wypłatę 50 % wartości sprzedanej usługi pomniejszonej o prowizję pobieraną przez Otoprzygoda zgodnie z punktem 8.2.b
  h. Partnerowi nie przysługuje wypłata środków o których mowa z ust. 8.2.e w przypadku:
  - braku realizacji usługi z winy Partnera
  - zamiany vouchera przez Klienta na inną usługą
  i. Partner posiadający subkonta zobowiązany jest do podania pełnych danych do fakturowania. Rozliczenia z partnerem posiadającym subkonta, dokonywane będzie łącznie za wszystkie Subkonta
  j. W sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika, Otoprzygoda zwróci Użytkownikowi w całości zaksięgowaną kwotę z tytułu Sprzedaży Usługi. Na wystawioną fakturę VAT za prowizję ze zwróconej Usługi Otoprzygoda wystawi korektę faktury VAT. Partner nie ponosi żadnych kosztów. Partnerowi z tego tytułu nie przysługują dodatkowe roszczenia.
 9. Odpowiedzialność Serwisu Otoprzygoda.pl oraz Partnera
  9.1. Otoprzygoda nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników oraz Partnerów w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, a także za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz Partnerów jaki i osoby trzecie, stanowiące naruszenie postanowień Regulaminu.
  9.2. Otoprzygoda nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo oraz legalność Usług sprzedawanych w ramach Oferty Partnera, wypłacalność Użytkownika, prawdziwość oraz rzetelność podawanych przez Użytkowników oraz Partnerów danych. Otoprzygoda ponadto nie pośredniczy w ustalaniu terminów, szczegółów współpracy czy innych elementów usługi pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem.
  9.3. Użytkownik oraz Partner ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz zaniechania związane z korzystania z Serwisu Otoprzygoda.pl, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą względem Otoprzygoda, Użytkowników lub Partnerów.
 10. Działalność, dostępność i funkcje Serwisu
  10.1. Otoprzygoda dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Serwisu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Jednak niezależnie od powyższego, dostęp do Serwisu może zostać tymczasowo zawieszony bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia ze względów dotyczących przeprowadzenia czynności konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji oraz nieprawidłowego działania sieci lub innych uwarunkowań związanych z jej wykorzystaniem.
 11. Ochrona danych osobowych
  11.1. Otoprzygoda gromadzi i przetwarza podane przez Partnerów dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 12. Modyfikacja Regulaminu
  12.1. Otoprzygoda może zmienić Regulamin w tym Cennik i uruchomić nową wersję Usług świadczonych w ramach otoprzygoda.pl
  12.2. W przypadku zmiany regulaminu, Partner zostanie o niej poinformowany za pomocą wiadomości podanej na stronie internetowej serwisu otoprzygoda.pl oraz na stronie logowania podczas logowania do swojego Konta. Zmiana staje się skuteczna we wskazanym przez Otoprzygoda terminie, nie krótszym niż 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu Otoprzygoda.
  12.3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 13. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.10.2019.
 14. Załączniki
  14.1. Cennik
  14.2. Polityka prywatności
Abyś odkrył przygodę swoich marzeń używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w naszej polityce plików cookie